FORGOT YOUR DETAILS?

Yönetmelikler

Alt İşverenlik Yönetmeliği İndir

Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği İndir

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik İndir

Asgari Ücret Yönetmeliği İndir

Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik İndir

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik İndir

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği İndir

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği İndir

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik İndir

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik İndir

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik İndir

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik İndir

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İndir

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik İndir

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik İndir

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği

Ek-2 Meslek Hastalıkları Listesi İndir

Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İndir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği İndir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği İndir

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İndir

Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik İndir

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik İndir

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik İndir

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği İndir

Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik İndir

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği İndir

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği İndir

Elektronik Tebligat Yönetmeliği İndir

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği İndir

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik İndir

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik İndir

Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik İndir

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik İndir

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği İndir

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği İndir

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği İndir

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği İndir

İlkyardım Yönetmeliği İndir

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği İndir

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İndir

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik İndir

İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği İndir

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği İndir

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İndir

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik İndir

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik İndir

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği İndir

İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik İndir

İşkolları Yönetmeliği İndir

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik İndir

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik İndir

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İndir

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik İndir

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik İndir

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik İndir

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik İndir

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile BaşvuruUsul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İndir

Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik İndir

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik İndir

Kimyagerlik ve Kimya Mühendisleri Hakkındaki 6269 Sayılı Kanunun 6 Ncı Maddesinin Uygulanması İle İlgili Yönetmelik İndir

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik İndir

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik İndir

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği İndir

Konut Kapıcıları Yönetmeliği İndir

Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik İndir

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği İndir

Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) İndir

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik İndir

Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği İndir

Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB) İndir

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik İndir

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik İndir

Resmi Mühür Yönetmeliği İndir

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik İndir

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik İndir

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği İndir

Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik İndir

Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik

Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik İndir

Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İndir

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği İndir

Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği İndir

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği İndir

Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik İndir

Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik İndir

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik İndir

Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik İndir

Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği İndir

Tozla Mücadele Yönetmeliği İndir

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği İndir

Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik İndir

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği İndir

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği İndir

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği İndir

Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik İndir

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği İndir

Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
(Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.)
 İndir

Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik İndir

Alt İşverenlik Yönetmeliği İndir

Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği İndir

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik İndir

Asgari Ücret Yönetmeliği İndir

Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik İndir

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik İndir

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği İndir

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği İndir

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik İndir

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik İndir

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik İndir

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik İndir

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İndir

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik İndir

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik İndir

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği

Ek-2 Meslek Hastalıkları Listesi İndir

Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İndir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği İndir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği İndir

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İndir

Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik İndir

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik İndir

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik İndir

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği İndir

Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik İndir

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği İndir

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği İndir

Elektronik Tebligat Yönetmeliği İndir

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği İndir

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik İndir

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik İndir

Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik İndir

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik İndir

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği İndir

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği İndir

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği İndir

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği İndir

İlkyardım Yönetmeliği İndir

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği İndir

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İndir

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik İndir

İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği İndir

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği İndir

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İndir

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik İndir

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik İndir

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği İndir

İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik İndir

İşkolları Yönetmeliği İndir

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik İndir

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik İndir

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İndir

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik İndir

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik İndir

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik İndir

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik İndir

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile BaşvuruUsul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İndir

Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik İndir

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik İndir

Kimyagerlik ve Kimya Mühendisleri Hakkındaki 6269 Sayılı Kanunun 6 Ncı Maddesinin Uygulanması İle İlgili Yönetmelik İndir

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik İndir

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik İndir

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği İndir

Konut Kapıcıları Yönetmeliği İndir

Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik İndir

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği İndir

Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) İndir

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik İndir

Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği İndir

Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB) İndir

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik İndir

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik İndir

Resmi Mühür Yönetmeliği İndir

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik İndir

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik İndir

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği İndir

Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik İndir

Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik

Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik İndir

Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İndir

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği İndir

Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği İndir

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği İndir

Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik İndir

Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik İndir

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik İndir

Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik İndir

Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği İndir

Tozla Mücadele Yönetmeliği İndir

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği İndir

Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik İndir

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği İndir

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği İndir

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği İndir

Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik İndir

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği İndir

Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
(Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.)
 İndir

Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik İndir

Professional writer for custom Finance Assignment papers online.
buy college essay
http://essaykitchen.com/argumentative-essay-topics.php
argumentative essay topics
the perfect essay
http://customessayorder.com/

 


Yukarı