FORGOT YOUR DETAILS?

Kanunlar

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası İndir

Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun İndir

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu İndir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İndir

Çevre Kanunu İndir

Çocuk Koruma Kanunu İndir

Deniz İş Kanunu İndir

Dernekler Kanunu İndir

Devlet Memurları Kanunu İndir

Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun İndir

Elektronik İmza Kanunu İndir

Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun İndir

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu İndir

Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (Bağ-Kur) İndir

Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun İndir

Hafta Tatili Hakkında Kanun İndir

Harcırah Kanunu İndir

İdari Yargılama Usulü Kanunu İndir

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi İndir

İş Kanunu (1475) (Yürürlükteki Hali) İndir

İş Kanunu (4857) İndir

İş Mahkemeleri Kanunu İndir

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İndir

İşsizlik Sigortası Kanunu İndir

Kabahatler Kanunu İndir

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun İndir

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu İndir

Kimyagerlik ve Kimya Mühendisleri Hakkında Kanun İndir

Maden Kanunu İndir

Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu İndir

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun İndir

Mesleki Eğitim Kanunu (Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu) İndir

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu İndir

Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun İndir

Öğle Dinlenmesi Kanunu İndir

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun İndir

Özel Öğretim Kurumları Kanunu İndir

Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun İndir

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu İndir

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İndir

Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu İndir

Sosyal Sigortalar Kanunu 506 (Yürürlükteki Hali) İndir

Tarım Sigortaları Kanunu İndir

Tebligat Kanunu İndir

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İndir

Türk Borçlar Kanunu İndir

Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun İndir

Türkiye İş Kurumu Kanunu İndir

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun İndir

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu İndir

Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun İndir

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun İndir

Yapı Denetimi Hakkında Kanun İndir

 


Yukarı