FORGOT YOUR DETAILS?

İdari Para Cezaları

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
Kanun Maddesi Ceza Maddesi Fiil Tehlike Sınıfı 01.01.2016 itibarıyla
Ceza Miktarı YDO=%5,58
Açıklama
10'dan az çalışan 10-49 çalışan 50 ve daha fazla çalışan
4 4/1-a 26-1/a İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak. Az Tehlikeli 2.603 2.603 3.904 Türk Lirası / her yükümlülük için
Tehlikeli 3.253 3.904 5.206
Çok Tehlikeli 3.904 5.206 7.809
4/1-b 26-1/a İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek. Az Tehlikeli 2.603 2.603 3.904 Türk Lirası / her yükümlülük için
Tehlikeli 3.253 3.904 5.206
Çok Tehlikeli 3.904 5.206 7.809
6 6/1-a 26-1/b İş güvenliği uzmanı çalıştırmamak. Az Tehlikeli 6.511 6.511 9.766 TL / Her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
Tehlikeli 8.138 9.766 13.022
Çok Tehlikeli 9.766 13.022 19.533
6/1-a 26-1/b İşyeri hekimi çalıştırmamak. Az Tehlikeli 6.511 6.511 9.766 TL / Her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
Tehlikeli 8.138 9.766 13.022
Çok Tehlikeli 9.766 13.022 19.533
6/1-a 26-1/b Diğer sağlık personeli çalıştırmamak. Az Tehlikeli - - - TL / Her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
Tehlikeli - - -
Çok Tehlikeli - 6.510 9.765
6/1-b 26-1/b İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak. Az Tehlikeli 1.952 1.952 2.928 Türk Lirası
Tehlikeli 2.440 2.928 3.904
Çok Tehlikeli 2.928 3.904 5.856
6/1-c 26-1/b İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak. Az Tehlikeli 1.952 1.952 2.928 Türk Lirası
Tehlikeli 2.440 2.928 3.904
Çok Tehlikeli 2.928 3.904 5.856
6/1-ç 26-1/b Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek. Az Tehlikeli 1.301 1.301 1.951 TL / Her tedbir için
Tehlikeli 1.626 1.951 2.602
Çok Tehlikeli 1.951 2.602 3.903
6/1-d 26-1/b Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek. Az Tehlikeli 1.952 1.952 2.928 Türk Lirası
Tehlikeli 2.440 2.928 3.904
Çok Tehlikeli 2.928 3.904 5.856
8 8/1 26-1/c İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının hak ve yetkilerini kısıtlamak. Az Tehlikeli 1.952 1.952 2.928 Türk Lirası / uzman ve hekim için ayrı ayrı
Tehlikeli 2.440 2.928 3.904
Çok Tehlikeli 2.928 3.904 5.856
8/6 26-1/c Tam süreli görevlendirmelerde işyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak. Az Tehlikeli 1.952 1.952 2.928 Türk Lirası
Tehlikeli 2.440 2.928 3.904
Çok Tehlikeli 2.928 3.904 5.856
10 10/1 26-1/ç Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak. Az Tehlikeli 3.906 3.906 5.859 Türk Lirası
Tehlikeli 4.882 5.859 7.812
Çok Tehlikeli 5.859 7.812 11.718
Risk değerlendirmesi yapmamaya veya yaptırmamaya devam etmek. Az Tehlikeli 5.859 5.859 8.788 TL / Her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
Tehlikeli 7.323 8.788 11.718
Çok Tehlikeli 8.788 11.718 17.577
10/4 26-1/ç Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamamak Az Tehlikeli 1.952 1.952 2.928 Türk Lirası
Tehlikeli 2.440 2.928 3.904
Çok Tehlikeli 2.928 3.904 5.856
11 11 26-1/d Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak. Az Tehlikeli 1.301 1.301 1.951 TL / Her yükümlülük için (aykırılığın devamı halinde her ay için aynı miktar)
Tehlikeli 1.626 1.951 2.602
Çok Tehlikeli 1.951 2.602 3.903
12 12 26-1/d Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak. Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek. Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak Az Tehlikeli 1.301 1.301 1.951 TL / Her yükümlülük için (aykırılığın devamı halinde her ay için aynı miktar)
Tehlikeli 1.626 1.951 2.602
Çok Tehlikeli 1.951 2.602 3.903
14 14/1 26-1/e İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, ramak kala olaylar ve iş kazaları ile ilgili incelemeler yaparak ilgili raporları düzenlememek. Az Tehlikeli 1.952 1.952 2.928 TL / Her yükümlülük için
Tehlikeli 2.440 2.928 3.904
Çok Tehlikeli 2.928 3.904 5.856
14/2 26-1/e İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmemek. Az Tehlikeli Türk Lirası
Tehlikeli
Çok Tehlikeli
14/4 26-1/e Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK'ya bildirmemesi. Az Tehlikeli Türk Lirası
Tehlikeli
Çok Tehlikeli
15 15/1 26-1/f Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak --- 1.301 TL / Her çalışan için
15/2 26-1/f Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar için  yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu almamak --- 1.301 TL / Her çalışan için
16 16 26-1/g Çalışanları, karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları hakkında, ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirmemek --- 1.301 TL / Her çalışan için
17 17 26-1/ğ Çalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymamak (İSG eğitimi, çalışan temsilcisine özel eğitim, mesleki eğitim, iş kazası geçirene ilave eğitim, yenileme eğitimi, başka işyerinden çalışmak için gelenlere eğitim, geçici iş ilişkisiyle gelenlere eğitim vermemek, eğitim maliyetini çalışanlara yansıtmak, eğitimlerde geçen süreyi çalışma süresinden saymamak.) --- 527 TL /  Her bir aykırılık için * Her çalışan başına ayrı ayrı
(23.04.2015 öncesi cezalar:
TL / Her çalışan için)
18 18 26-1/h Çalışanların görüşlerini alma ve katılmalarını sağlama yükümlülüklerine uymamak. --- 1.301 TL / Her çalışan için
20 20/1 26-1/ı Uygun sayıda çalışan temsilcisi görevlendirmemek. (2-50 çalışana 1, 51-100 çalışana 2, 101-500 çalışana 3, 501-1000 çalışana 4, 1001-2000 çalışana 5, 2001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerine 6) Az Tehlikeli 1.301 1.301 1.951 Türk Lirası
Tehlikeli 1.626 1.951 2.602
Çok Tehlikeli 1.951 2.602 3.903
20/3 26-1/ı Tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, öneride bulunan ve gerekli tedbirlerin alınmasını isteyen çalışan temsilcilerinin isteklerini yerine getirmemek. Az Tehlikeli 1.952 1.952 2.928 Türk Lirası
Tehlikeli 2.440 2.928 3.904
Çok Tehlikeli 2.928 3.904 5.856
20/4 26-1/ı Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak --- 1.301 Türk Lirası / hakları kısıtlanan her birey için
22 22 26-1/i İş sağlığı ve güvenliği kurulu ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmemek Az Tehlikeli 2.603 2.603 3.904 TL / Her aykırılık için
Tehlikeli 3.253 3.904 5.206
Çok Tehlikeli 3.904 5.206 7.809
23 23/2 26-1/j Birden çok işyerinin bulunduğu iş hanları, sanayi bölgeleri vb. yerlerde diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler konusunda işverenleri uyarmayan, uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirmeyen yönetimlere Az Tehlikeli 6.511 6.511 9.766 Türk Lirası
Tehlikeli 8.138 9.766 13.022
Çok Tehlikeli 9.766 13.022 19.533
24 24/2 26-1/k İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak Az Tehlikeli 6.511 6.511 9.766 Türk Lirası
Tehlikeli 8.138 9.766 13.022
Çok Tehlikeli 9.766 13.022 19.533
25 25 26-1/l İşyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işe devam etmek (23.04.2015 öncesi cezalar: TL / Her çalışan için) - 23.04.2015 tarihinde yürürlükten kaldırıldı
25 25/8 İşyerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptırmak 23.04.2015 tarihi itibarıyla; İşyerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren veya işveren vekillerine üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir
25/6 26-1/l İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermemek --- 1.055 Türk Lirası / ihlale uğrayan her çalışan için (aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar)
29 29 26-1/m Büyük endüstriyel kaza olabilecek işyerlerinde büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamamak Az Tehlikeli 65.122 65.122 97.683 Türk Lirası
Tehlikeli 81.402 97.683 130.244
Çok Tehlikeli 97.683 130.244 195.366
Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunmadan işyerini faaliyete geçirmek. Az Tehlikeli 104.196 104.196 156.294 Türk Lirası
Tehlikeli 130.245 156.294 208.392
Çok Tehlikeli 156.294 208.392 312.588
İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek Az Tehlikeli 104.196 104.196 156.294 Türk Lirası
Tehlikeli 130.245 156.294 208.392
Çok Tehlikeli 156.294 208.392 312.588
Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek Az Tehlikeli 104.196 104.196 156.294 Türk Lirası
Tehlikeli 130.245 156.294 208.392
Çok Tehlikeli 156.294 208.392 312.588
30 30 26-1/n 30 uncu maddede öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek Az Tehlikeli 1.301 1.301 1.951 TL / Her hüküm için (aykırılığın devamı halinde her ay için aynı miktar)
Tehlikeli 1.626 1.951 2.602
Çok Tehlikeli 1.951 2.602 3.903
26-1/o Çalışanlarına, standartlara uygun ve CE işaretli kişisel koruyucu donanım temin etmemek --- 527 TL / Her çalışan için
26-1/ö Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmamak --- 527 TL / Her çalışan için

Yukarı