FORGOT YOUR DETAILS?

Çevre Danışmanlığı

Çevre Danışmanlığı Nedir?

Ülkemizde çevre ile ilgili yasal düzenlemeleri içeren temel kanun “2872 Sayılı Çevre Kanunu” olup tüm kişi, kurum ve kuruluşların çevre ile ilgili konularda bu kanuna uyması zorunludur.
Bu Kanunun amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır.
Kanunun uygulatılması ile ilgili temel sorumluluk Çevre ve Şehircilik Bakanlığındadır.
2872 Sayılı Çevre Kanunu uyarınca ülkemizde faaliyet gösteren işletmeler için 3 temel konu ön plana çıkmaktadır.

ÇED

7/2/1993 tarihinden sonra faaliyete geçen tüm işletmelerin ÇED Olumlu, ÇED Gerekli Değildir veya ÇED Kapsam Dışı belgesi alması zorunludur. Bu işlem ÇED konusunda bakanlıktan lisans almış danışmanlık kuruluşları tarafından yapılmaktadır. Yeni faaliyete geçecek bir kuruluş daha proje aşamasında bu belgelerden her hangi birini temin etmeden işletmeyi kuramaz. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan proje bedelinin %2’si oranında idarî para cezası verilmektedir.
ATIK YÖNETİMİ
İşletmeler faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan atıkları yönetmeliklerin ön gördüğü şekilde bakanlık tarafından lisans verilmiş kuruluşlara vermekle, verdikleri atıklara ait doldurulan atık taşıma formlarını bulundukları ilin İl Çevre Müdürlüğü’ne bildirmekle ve her yılın sonunda firma şifreleri ile bu formları Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sitesine kaydetmekle yükümlüdürler.

ÇEVRE İZİNLERİ

İşletmeler faaliyetleri sırasında havaya, suya veya toprağa saldıkları gaz, atık su, buhar….. ve yaydıkları gürültü için izin belgesi almak zorundadırlar. İzne tabi olduğu halde izin belgesi almayanlar ve bu izinler için gerekli olan analizleri Akredite Laboratuvarlarda yaptırmayan işletmelere idari para cezası verilmektedir.

ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 12.11.2010 tarih ve 27757 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren ve 21 Kasım 2013 tarihinde güncellenen Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğe göre, 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Ek-1 listesindeki (çevreye kirletici etkisi yüksek olan) işletmeler; çevre yönetim birimi kurmak ya da çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetim hizmeti almak zorundadırlar. Çevre Yönetim Birimi; en az iki çevre görevlisinden oluşur ve en az bir çevre görevlisinin çevre mühendisi olması zorunluluğu vardır. Ek-2 listesindeki (çevreye kirletici etkisi olan) işletmeler ise, en az bir çevre görevlisi istihdam etmek ya da çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetim hizmeti almak zorundadırlar.

Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanunu’na göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tabi kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2 listelerinde tanımlanmıştır.

İlgili yönetmelikler kapsamında firmamız işletmenizi çevreye kirletici etkisine bakarak Ek-1 ya da Ek-2 listesinde olup olmadığınızı değerlendirmekte; bu listelerde yer almamanız durumunda Kapsam Dışı Yazısı alınmakta, listede yer almanız durumunda ise firmamız tarafından verilen çevre danışmanlık hizmeti kapsamında; firmanızın Ek-1 ya da Ek-2 de olması durumuna göre yönetmeliklerde belirlenen süreler çerçevesinde, çevre görevlilerimizi tesislerinizde görevlendirilmektedir.

 


Yukarı